SURA 60 – Al-Mumtahina

PODDANE PRÓBIE

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

60.1. Wierzący! Nie bierzcie sobie za przyjaciół moich i waszych wrogów. Wy okazujecie im przyjaźń, a oni odrzucają prawdę, która do was przyszła. Prześladują Wysłannika i was samych, bo wierzycie w Boga, waszego Pana. Jeżeli jesteście gotowi walczyć na drodze Boga, chcecie szukać Mojego zadowolenia, to jak możecie skrycie się z nimi przyjaźnić? Ja wiem o wszystkim, co ukrywacie i co czynicie jawnie. Kto tak postępuje, już zbłądził z drogi prostej.

60.2. Jeżeli ich napotkacie, to oni będą waszymi wrogami. Ranić was będą swoimi rękami i językami. Oni pragną, abyście byli niewiernymi.

60.3. W Dniu Zmartwychwstania na nic zdadzą się wasze majątki i wasze potomstwo. To Bóg będzie was osądzał. On dobrze widzi, co robicie.

60.4. Piękny przykład (wiary) dali wam Abraham i ci, którzy byli razem z nim. Powiedzieli do swego ludu: „Nie chcemy mieć nic wspólnego z wami i z tym, co czcicie poza Bogiem. Wyrzekamy się was. Wrogość i nienawiść pojawiły się między nami a wami, na zawsze, chyba że uwierzycie w Jedynego Boga”. Wyjątkiem były słowa Abrahama skierowane do swojego ojca: „Poproszę o przebaczenie dla ciebie, bo nie mam takiej władzy, aby cię przed Bogiem uchronić”. (Modlił się): „Panie nasz! Ufamy Tobie i poddajemy się Tobie. Ty jesteś naszym ostatecznym przeznaczeniem.

60.5. Panie nasz! Nie czyń nas próbą dla niewiernych. Wybacz nam Panie nasz! Ty jesteś Wszechmocny i Mądry”.

60.6. Oni są pięknym przykładem dla was i dla wszystkich, którzy oczekują z nadzieją spotkania z Bogiem i wierzą w Dzień Sądu. Ci, którzy nie uwierzyli, niech wiedzą, że Bóg jest Niezależny i Godny Chwały.

60.7. Jeżeli Bóg zechce, to ustanowi (prawdziwą) przyjaźń między wami a tymi, którzy są teraz waszymi wrogami. Bóg jest Wszechmocny, Przebaczający i Miłujący.

60.8. Bóg nie zabrania wam okazywania życzliwości i sprawiedliwości tym, którzy nie walczyli z wami z powodu waszej religii i którzy nie wypędzali was z waszych domów. Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych.

60.9. Bóg zabrania wam wyłącznie tego, abyście przyjaźnili się z tymi, którzy walczyli z wami z powodu waszej religii i którzy wypędzali was z waszych domów, a także pomagali was wypędzać. Ci, którzy przyjaźnią się z takimi ludźmi, są niesprawiedliwi.

60.10. Wierzący! Jeżeli z wypędzonymi przybędą wierzące kobiety, poddajcie je próbie (wiary). Bóg wie najlepiej, czy są wierzące. Jeżeli okaże się, że są wierzące, nie odsyłajcie ich do niewiernych. One nie mogą być ich żonami, a oni nie mogą być ich mężami. Jeżeli były zamężne, oddajcie ich mężom wiana, które wnieśli. Później nie będziecie mieli grzechu, jeśli je poślubicie i teraz wy wniesiecie im wiano. Nie pozostawajcie w związkach małżeńskich z kobietami niewierzącymi. Niech one dołączą do niewiernych, ale wówczas wy musicie mieć oddane wiano, które im wnieśliście, oni zaś niech proszą o to, co oni wydali na wiano. Tak postanowił Bóg. On jest Sędzią między wami. On jest Mądry i Wszechwiedzący.

60.11. Jeżeli któreś z żon wiernych, odejdą do niewiernych, a wy zechcecie się zemścić, to spłaćcie tych, od których odeszły żony, równowartość utraconego wiana. I bójcie się Boga, w którego wierzycie.

60.12. Wysłanniku! Kiedy kobiety, które uwierzyły, przybędą do ciebie, aby złożyć ci przysięgę, że nie będą dodawać Bogu żadnych współtowarzyszy, że nie będą kraść, że nie będą cudzołożyć, że nie będą zabijać swoich dzieci, że nie dopuszczą się krzywoprzysięstwa,świadomie kłamiąc każdą częścią swego ciała, i że nie będą ci nieposłuszne w tym, co jest sprawiedliwe, to taką ich przysięgę przyjmij. Proś Boga o przebaczenie dla nich! Bóg jest Przebaczający i Mądry!

60.13. Wierzący! Nie zaprzyjaźniajcie się z tymi, którzy narazili się na gniew Boga. Oni nie wierzą w życie przyszłe, tak jak niewierni nie wierzą w zmartwychwstanie umarłych.

Leave a Reply