SURA 45 – Al-Dżadhija

RZUCONE NA KOLANA

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

45.1. Ha. Mim.

45.2. Objawienie Koranu pochodzi od Boga Potężnego i Mądrego.

45.3. W niebie i na ziemi są znaki dla wierzących.

45.4. W waszym stworzeniu i stworzeniu wszystkich zwierząt są dowody dla ludzi, którzy mają pewność (wiary).

45.5. W przemienności nocy i dnia i w darze Bożym, które zsyłane z nieba ożywia martwą ziemię, i w zmienności wiatru są znaki dla ludzi, którzy rozumieją.

45.6. To są prawdziwe znaki Boga, które wam recytuję. Czy oni uwierzą w jakieś inne objawienie o Bogu i o Jego znakach?

45.7. Biada każdemu grzesznikowi, który kłamie.

45.8. On słyszy recytację znaków Bożych i nadal jest uparty, i dumny, jakby nic nie słyszał. Zapowiedz mu więc bolesną karę.

45.9. Kiedy dowiaduje się czegoś o naszych objawieniach, kpi z nich. Na takich jak on czeka kara haniebna.

45.10. Czeka na nich Piekło. Nie uratuje ich to, co zgromadzili w tym życiu, nie pomoże im to, co sobie wybrali na patronów poza Bogiem. Spotka ich straszna kara.

45.11. Koran jest drogą prostą. Ci, którzy nie uwierzyli w znaki swego Pana, będą boleśnie ukarani.

45.12. Bóg jest tym, który powierzył wam morze, aby statki mogły po nim pływać zgodnie z Jego nakazem i abyście poszukiwali Jego miłosierdzia. Bądźcie Mu wdzięczni.

45.13. On powierzył wam to, co jest w niebie i na ziemi. To wszystko jest od Niego. W tym są zawarte znaki dla ludzi, którzy się nad tym zastanawiają.

45.14. Powiedz tym, którzy wierzą, aby wybaczyli tym, którzy nie mają nadziei na dni Boga[1]Według komentatorów chodzi o Dzień Zmartwychwstania i Sądu.. Oczekuj, a On sprawiedliwie wynagrodzi ludzi według tego, co czynili.

45.15. Każdy, kto szerzy sprawiedliwość, czyni to dla własnej korzyści, a kto czyni niesprawiedliwość, działa na własną szkodę. Wszyscy powrócicie do waszego Pana.

45.16. Dzieciom Izraela daliśmy księgę (Torę), osąd i proroctwo. Zaopatrzyliśmy ich w dobre rzeczy i wywyższyliśmy ponad inne ludy.

45.17. Daliśmy im jasne przykazania, co do których zaczęli się spierać między sobą – przez wzajemną zawiść – dopiero wówczas, kiedy dotarła do nich wiedza[2]Mamy dwie interpretacje tego fragmentu, według pierwszej chodzi tu dalej o Izraelitów i w tym przypadku wiedza to Tora i przesłanie Mojżesza lub też chodzi tu o żydów z Medyny i wtedy wiedza to Koran i islam.. Pan twój w Dniu Zmartwychwstania rozstrzygnie między nimi to, o co się spierali.

45.18. Wprowadziliśmy cię na drogę Naszego nakazu. Podążaj nią i nie ulegaj pokusom tych, którzy nie mają wiedzy.

45.19. Oni nie uchronią cię przed Bogiem. Niesprawiedliwi będą dla siebie wzajemnie opiekunami. Opiekunem sprawiedliwych będzie Bóg.

45.20. To są jasne znaki dla ludzi, droga prosta i miłosierdzie dla tych, którzy mają pewność (wiary).

45.21. Czy ci, którzy dopuszczają się złych czynów, myślą, że My będziemy ich uważać za równych tym, którzy wierzą i spełniają dobre uczynki? Czy myślą, że ich życie i śmierć będą takie same (jak wierzących)? Naprawdę, źle to osądzają.

45.22. Bóg stworzył niebo i ziemię, kierując się prawdą, aby zapłacić każdej duszy za to, co czyniła, bez najmniejszej niesprawiedliwości.

45.23. Spójrz na tego, który wziął sobie za boga własne namiętności, przez co Bóg świadomie sprowadził go z drogi. Uczynił go głuchym i ślepym[3]Dosł. „zapieczętował uszy” i „położył zasłonę na oczy”. Oczywiście nie chodzi o dosłowne uczynienie kogoś głuchym i ślepym, a o to, że taki człowiek nie chce słuchać prawdy i nie dostrzega dowodów istnienia Jedynego Boga. i zamknął jego serce (na wiedzę). Kto teraz, zamiast Boga, poprowadzi go właściwą drogą? Czy zastanawiacie się nad tym?

45.24. Oni mówią: „Jest tylko to życie. Żyjemy i umieramy, a wszystko co nas może zniszczyć to jedynie przemijający czas”. Oni nic o tym nie wiedzą, a te słowa to tylko ich domysły.

45.25. Kiedy, jako dowód, recytowane są im Nasze znaki, jedynym ich argumentem są słowa: „Jeżeli mówisz prawdę, to niech powrócą do nas nasi ojcowie”.

45.26. Powiedz: „To Bóg daje wam życie i sprowadza na was śmierć. Potem zbierze was wszystkich w Dniu Zmartwychwstania, który z pewnością nadejdzie. Jednak większość ludzi nic o tym nie wie”.

45.27. Bóg jest władcą nieba i ziemi. W Dniu, kiedy nadejdzie Godzina (Sądu), zgubieni będą ci, którzy kierowali się kłamstwem.

45.28. Ujrzysz wtedy ludy rzucone na kolana. Każdy z nich będzie wzywany do księgi swoich (uczynków). (Usłyszą) „Dziś jest czas zapłaty za to, co robiliście.

45.29. To jest Nasza księga, która świadczy prawdą przeciwko wam. Wszystko co zrobiliście, zostało przez Nas spisane”.

45.30. Tym, którzy czynili dobro, Bóg okaże Swe miłosierdzie. To będzie ich wielki sukces.

45.31. Tym, którzy nie uwierzyli, będzie powiedziane: „Czyż nie recytowano wam Naszych znaków? Wy jednak byliście zbyt dumni i staliście się ludem grzesznym”.

45.32. Kiedy ostrzegano: „ Obietnica Boga się spełni i nie ma wątpliwości, że nadejdzie Godzina (Sądu)”, mówili: „Nie wiemy, czym jest ta Godzina. Snujemy tylko przypuszczenia, ale nie wierzymy w nią”.

45.33. I zostaną im okazane ich złe uczynki, i zostaną objęci tym, z czego kpili[4]Karą, ogniem piekielnym..

45.34. Będzie im powiedziane: „Dzisiaj skazujemy was na zapomnienie, tak jak wy zapomnieliście o spotkaniu w tym Dniu. Teraz waszym miejscem pobytu będzie ogień piekielny i nikt nie jest w stanie wam pomóc.

45.35. To dlatego, że kpiliście ze znaków Boga i zwiodło was życie doczesne”. Nikt ich w tym Dniu nie wyprowadzi z ognia i nigdy już nie powrócą do łask (Boga).

45.36. Chwała niech Będzie Bogu, Panu nieba i ziemi, Władcy światów!

45.37. Jego jest majestat w niebie i na ziemi. On jest Wszechmocny i Mądry.

Przypisy

Przypisy
1Według komentatorów chodzi o Dzień Zmartwychwstania i Sądu.
2Mamy dwie interpretacje tego fragmentu, według pierwszej chodzi tu dalej o Izraelitów i w tym przypadku wiedza to Tora i przesłanie Mojżesza lub też chodzi tu o żydów z Medyny i wtedy wiedza to Koran i islam.
3Dosł. „zapieczętował uszy” i „położył zasłonę na oczy”. Oczywiście nie chodzi o dosłowne uczynienie kogoś głuchym i ślepym, a o to, że taki człowiek nie chce słuchać prawdy i nie dostrzega dowodów istnienia Jedynego Boga.
4Karą, ogniem piekielnym.

Leave a Reply