SURA 25 – Al-Furkan

AL-FURKAN (KSIĘGA ROZRÓŻNIENIA)

Wyszukaj w tej Surze:

Wyszukaj w całym Koranie:

 

W imię Boga Miłosiernego, Miłującego.

25.1. Błogosławiony niech będzie ten, który zesłał (Al –Furkan) Księgę Rozróżnienia swemu słudze, aby mógł on zostać ostrzegającym całą ludzkość.

25.2. (Błogosławiony) ten, do którego należy królestwo nieba i ziemi. On nie obrał sobie nikogo za potomstwo, nie ma równych sobie w swoim królestwie. On stworzył wszystko i wyznaczył temu miarę.

25.3. Ludzie jednak czczą innych bogów poza Nim. Bożki, które niczego nie stworzyły, a same stworzone zostały, które nie są w stanie zaszkodzić nawet sobie lub przynieść korzyści. One nie mają władzy nad śmiercią, życiem i zmartwychwstaniem.

25.4. Niewierzący powiedzieli: „To wszystko jest kłamstwem, które on sobie wymyślił, a inni mu w tym pomagali”. Dopuścili się w ten sposób niesprawiedliwości i szerzenia fałszu.

25.5. Mówili jeszcze: „To tylko mity naszych dawnych przodków, które kazał spisać, i które są mu czytane rano i wieczorem”.

25.6. Powiedz: „To jest objawienie od Tego, który zna tajemnice nieba i ziemi. On jest najbardziej Przebaczający i Miłujący”.

25.7. Mówili: „Cóż to za Wysłannik, który spożywa posiłki (jak my) i chodzi po targowiskach (jak my). Dlaczego nie ma obok niego anioła, który by ostrzegał nas razem z nim?”.

25.8. Albo mówią: „Żeby chociaż zostało zesłane mu bogactwo lub ogród, który mógłby go wyżywić”.  Niesprawiedliwi dodają także: „Postępujecie za człowiekiem, który jest opętany”.

25.9. Popatrz, jakież to przypowieści wymyślają o Tobie. Oni zbłądzili i już nie odnajdą drogi prostej.

25.10. Niech będzie błogosławiony Ten, który obdarzy cię czymś lepszym (niż to, o czym oni mówią). Ogrodami, pod którymi płyną strumienie. W tych Ogrodach umieścił dla ciebie pałace.

25.11. Oni zaprzeczają temu, że nadejdzie Godzina. My przygotowaliśmy ogień piekielny dla tych, którzy twierdzą, że nadejście Godziny to kłamstwo.

25.12. Gdy go dojrzą, to już z daleka usłyszą (jego) wściekłe wycie.

25.13. A kiedy, związani łańcuchami, zostaną wrzuceni w jego ciasne miejsce, błagalnie wołać będą o śmierć.

25.14. Usłyszą: „W tym dniu nie błagajcie o jedną śmierć, proście o śmierć po wielokroć”.

25.15. Powiedz: „I cóż jest lepsze? To, czy Ogrody wieczne, które zostały obiecane sprawiedliwym, jako nagroda i ostateczny cel?”.

25.16. Oni będą tam mieli na wieczność, co tylko zechcą. To jest obietnica, o którą prosili, a którą Pan zobowiązał się spełnić.

25.17. W tym Dniu Bóg zbierze wszystkich niewiernych i tych, którym oddawali cześć poza Bogiem[1]Np. dżinów, aniołów, proroków, uznanych za świętych. i zapyta: „Czy to wy sprowadziliście Moje sługi z drogi prostej, czy oni sami z niej zbłądzili?”

25.18. Oni[2]Ci, których czczono. odpowiedzą: „Chwała Tobie Panie! Nie godzi się nam branie sobie za panów kogoś innego niż Ty. Oni i ich ojcowie zostali obdarowani przez Ciebie wszelkimi radościami, aż zapomnieli, że należy Tobie oddawać cześć. To ludzie zgubieni”.

25.19. (Usłyszeli[3]Ci, którzy oddawali im cześć, poza Bogiem. ) „Zaprzeczyli[4]Ci, którym oddawali cześć. wszystkiemu, co mówiliście o nich. Nie możecie już odsunąć kary od siebie, ani otrzymać pomocy. Kto z was był niesprawiedliwy zakosztuje, strasznej kary”.

25.20. Przed tobą (Muhammadzie) też nie było żadnego proroka, który by nie spożywał i nie chodził po targowiskach. My uczyniliśmy niektórych z was próbą dla innych, aby sprawdzić, czy jesteście wytrwali. Twój Pan widzi wszystko doskonale.

25.21. Ci, którzy nie wierzą, że staną przed Nami, mówią: „Dlaczego nie zostali posłani do nas aniołowie? Dlaczego nie ujrzeliśmy Boga?”. Ich dusze stały się bardzo harde. Oni przekroczyli wszelkie granice próżności.

25.22. W Dniu, kiedy ujrzą anioły, nie będzie już dla grzeszników żadnej dobrej nowiny. Będą mówili: „Niech się to od nas oddali!”.

25.23. Przyjrzymy się dziełom, które oni wykonali i obrócimy je w ulotny pył.

25.24. W tym Dniu mieszkańcy Raju znajdą lepsze miejsce pobytu i odpoczynku.

25.25. To będzie Dzień, w którym rozstąpi się niebo i tłumnie przybędą anioły.

25.26. Wówczas objawi się wszelka władza Miłosiernego i dla niewiernych będzie to najtrudniejszy Dzień.

25.27. Grzesznik w tym Dniu zagryzie swoje palce i będzie lamentować: „Dlaczego nie poszedłem tą samą drogą co Wysłannik?

25.28. Biada mi! Źle dobrałem sobie przyjaciela[5]Prorok (s) powiedział: „Szczęśliwym jest ten, kto zadaje się z szanowanymi i przyzwoitymi ludźmi” (Bihar al-Anłar). Imam Dżaład (a.s.) powiedział: „Unikaj złego towarzystwa, zły towarzysz jest bowiem jak wydobyty z pochwy miecz: wygląda pięknie, ale jego skutki są straszne” (Bihar al-Anłar). Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Najbardziej cenię tych z moich braci, którzy pokazują mi moje wady” (Al-Kafi)..

25.29. On zwiódł mnie z drogi po tym, jak przyszło do mnie napomnienie. Szatan zawsze zdradzi człowieka”.

25.30. Wysłannik powie: „Panie mój! Lud mój uznał Koran za coś, co należy odrzucić”.

25.31. Podobnie każdemu z proroków wyszukaliśmy jakiegoś wroga spośród niegodziwców. Jednak twój Pan w zupełności wystarcza za Przewodnika i Zbawiciela na drodze prostej.

25.32. Niewierzący pytają: „Dlaczego Koran nie został objawiony mu od razu, w całości?”. My objawialiśmy go w taki sposób, aby umocnić twoje serce i objawialiśmy go fragment po fragmencie w ustalonym porządku.

25.33. Kiedy przychodzą do ciebie z fałszywymi przypowieściami, My objawiamy ci prawdę i najlepsze wyjaśnienie.

25.34. Ci, którzy zostaną (w Dniu Zmartwychwstania) skierowani twarzami w stronę Piekła, znajdą się w najgorszej sytuacji, bo najbardziej oddalili się od drogi prostej.

25.35. Daliśmy Mojżeszowi Torę i wyznaczyliśmy mu jego brata Aarona na pomocnika.

25.36. Powiedzieliśmy im: „Idźcie obaj do ludu, który zlekceważył Moje znaki”. Później lud ten został przez Nas całkowicie zniszczony.

25.37. Lud Noego, który posłańców uznał za kłamców, został potopiony. To był wyraźny znak dla całej ludzkości, a dla niegodziwców przygotowaliśmy bolesną karę.

25.38. Ludy Ad, Thamud i lud Ar-Rass[6] Ar- Rass. Lud Studni, lud mieszkający przy studni (wodopoju). Nie można jednoznacznie określić, o który lud chodzi. i wiele pokoleń mieszkających wśród nich,

25.39. każdy z nich otrzymał od Nas przypowieści [7]W znaczeniu: ostrzeżenia. i każdy został całkowicie zniszczony.

25.40. Mijali[8]Mekkańczycy. To aluzja do tego, że podczas swych podróży mieli możliwość widzieć miejsce, w którym zniszczony został lud Lota („zły deszcz” oznacza tu grad kamieni) przecież miasta, na które spadł zły deszcz i nie widzieli tego? Oni nie wierzą w zmartwychwstanie.

25.41. Kiedy cię widzą, drwią z ciebie, mówiąc: „To jest ten, którego Bóg powołał na swojego Wysłannika?

25.42. On oddaliłby nas od naszych bogów, gdybyśmy wytrwale nie byli przy nich”. Przejrzą na oczy, kiedy zobaczą, jaka kara ich czeka i wówczas zrozumieją, kto oddalił się od właściwej drogi.

25.43. Czy widziałeś tego, który swoje pragnienia obrał sobie za boga? Czy będziesz opiekunem kogoś takiego?

25.44. Czy wydaje ci się, że większość z nich słyszy i rozumie?  Oni podobni są do trzody, ale zbłądzili z drogi bardziej niż trzoda.

25.45. Czy widzisz, jak Twój Pan wydłuża cień? Gdyby tylko zechciał, mógłby go zatrzymać. On wyznaczył słońce na przewodnika (cienia).

25.46. A później Bóg stopniowo przyciąga go ku sobie.

25.47. On uczynił  dla was noc okryciem i odpoczynkiem, a dzień odrodzeniem.

25.48. On wysyła wiatr, jako radosną zapowiedź Swego miłosierdzia. On zsyła z nieba czystą wodę,

25.49. która daje życie obumarłej ziemi i abyście mogli napoić nią to, co stworzyliśmy:  liczne trzody i wielu ludzi.

25.50. Rozdzielamy ją między nimi, aby pamiętali (o Nas), ale większość z nich odrzuca wszystko, za wyjątkiem swojej niewiary.

25.51. Gdybyśmy tylko zechcieli, moglibyśmy wysłać do każdego miasta kogoś ostrzegającego.

25.52. Nie słuchaj więc tego, co mówią niewierni i zwalczaj ich gorliwe za pomocą Koranu.

25.53. On uwolnił dwa wielkie morza. Jedne wypełnione wodą słodką i smaczną, drugie wypełnione wodą słoną i gorzką. I ustanowił między nimi barierę, nieprzekraczalną granicę.

25.54. On stworzył człowieka z wody i ustanowił dla niego więzy krwi i małżeństwa. Bóg jest Wszechmocny.

25.55. A oni czczą poza Bogiem to, co nie da im żadnych korzyści i nie może im nawet zaszkodzić. Niewierny zawsze jest pomocnikiem (szatana) przeciwko Bogu.

25.56. Wysłaliśmy cię tylko jako głosiciela dobrej nowiny oraz jako ostrzegającego.

25.57. Powiedz: „Nie proszę was o jakąś zapłatę za to, ale chciałbym, aby ci, którzy chcą, poszli ku swemu Panu”.

25.58. Zaufaj Żywemu, który nigdy nie umiera i głoś Jego chwałę. On zna wszystkie grzechy swoich sług.

25.59. On w sześć dni stworzył niebo i ziemię oraz wszystko, co jest pomiędzy nimi, a potem zasiadł na Tronie. Bóg jest Miłosierny, więc pytaj o Niego tego, który wie najlepiej.

25.60. Kiedy nakazuje się im: „Pokłońcie się Miłosiernemu”, oni pytają: „A któż to jest ten Miłosierny? Dlaczego mamy komuś oddawać pokłon na twój rozkaz?”. To zwiększa ich niechęć.

25.61. Błogosławiony ten, który umieścił na niebie gwiazdozbiory, źródło światła i lśniący księżyc.

25.62. On dla tych, którzy chcą pamiętać i być wdzięcznymi, stworzył noc i dzień, które następują po sobie.

25.63. Sługami Miłosiernego są ci, którzy żyją w pokorze, a kiedy głupcy ich prowokują, to odpowiadają: „Pokój (z wami)”.

25.64. I ci, którzy kłaniając się i stojąc, modlą się nocą do swojego Pana.

25.65. I ci, którzy proszą; „Panie nasz, ochroń nas przed karą Piekła, bo jest to wieczne cierpienie.

25.66. To najgorsze miejsce do zamieszkania i odpoczynku”.

25.67. I ci, którzy, gdy rozdają, postępują rozsądnie pomiędzy rozrzutnością a skąpstwem.

25.68. I ci, którzy nie oddają czci nikomu poza Bogiem, ani nie zabijają, tak jak Bóg tego zakazał, chyba że jest to zgodne z wyrokiem prawa. I ci, którzy nie dopuszczają się grzechu cudzołóstwa, a ten, który tak czyni, poniesie karę za swój grzech.

25.69. A kara dla niego będzie podwojona w Dniu Zmartwychwstania i będzie na wieki okryty hańbą.

25.70. Wyjątkiem będą ci, którzy okażą skruchę, uwierzą i będą czynić dobro. Im Bóg zamieni złe uczynki na dobre. Bóg jest najbardziej Przebaczający i Miłujący.

25.71. Ci, którzy okazują skruchę i postępują sprawiedliwie, zwracają się do Boga z pokorą.

25.72. Ci, którzy nie składają fałszywego świadectwa, a natrafią na niegodziwe rozmowy, to oddalają się od nich z godnością .

25.73. I ci, którzy, gdy są im przypomniane znaki od ich Pana, nie są wobec nich ślepi i głusi.

25.74. I ci, którzy mówią: „Panie nasz, spraw, aby nasze żony i dzieci były radością naszych oczu i uczyń nas wzorem dla sprawiedliwych”.

25.75. To są ci, którzy w Raju otrzymają wspaniałe komnaty, bo okazali wytrwałość. Oni zostaną tam powitani i pozdrowieni słowami; „Pokój (z wami)”.

25.76. I zamieszkają tam na wieczność. To najlepsze miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

25.77. Powiedz niewiernym: „Bóg nie zatroszczyłby się o was, gdyby nie wasza modlitwa. Ale skoro uznaliście za kłamstwo Jego objawienie[9]Uznano za kłamcę Proroka Muhammada (s)., kara dla was jest już nieunikniona”.

Przypisy

Przypisy
1Np. dżinów, aniołów, proroków, uznanych za świętych.
2Ci, których czczono.
3Ci, którzy oddawali im cześć, poza Bogiem.
4Ci, którym oddawali cześć.
5Prorok (s) powiedział: „Szczęśliwym jest ten, kto zadaje się z szanowanymi i przyzwoitymi ludźmi” (Bihar al-Anłar). Imam Dżaład (a.s.) powiedział: „Unikaj złego towarzystwa, zły towarzysz jest bowiem jak wydobyty z pochwy miecz: wygląda pięknie, ale jego skutki są straszne” (Bihar al-Anłar). Imam Sadik (a.s.) powiedział: „Najbardziej cenię tych z moich braci, którzy pokazują mi moje wady” (Al-Kafi).
6 Ar- Rass. Lud Studni, lud mieszkający przy studni (wodopoju). Nie można jednoznacznie określić, o który lud chodzi.
7W znaczeniu: ostrzeżenia.
8Mekkańczycy. To aluzja do tego, że podczas swych podróży mieli możliwość widzieć miejsce, w którym zniszczony został lud Lota („zły deszcz” oznacza tu grad kamieni
9Uznano za kłamcę Proroka Muhammada (s).

Leave a Reply